Otvarenjam prve benziske pumpe Hifa d.o.o. Tešanj je zbilježila pravno registrovan početak poslovanja. Ideja poslovanja nije zamišljena i realizovana u lokalnim okvirima, nego na području cijele države. Tako od 1995. godine do danas HIFA bilježi kontinuiran rast i razvoj čemu između ostalog svjedoči respektabilna mreža benziskih pumpi u sklopu HIFA doo Tešanj u gradovima cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj nam je prepoznati i ispoštovati stvarne zahtjeve kupaca i drugih saradnika, omogućiti im da ostvare svoja očekivanja u našim maloprodajnim objektima. Nastojimo pružiti usluge i proizvode koji ispunjavaju visoke standarde kvaliteta kako bismo što bolje zadovoljili potrebe naših kupaca, dobavljača i zaposlenih, s posebnim osvrtom na zaštitu okoliša. Zbog toga neprekidno unapređujemo poslovne procese i usluge, pospješujemo i proširujemo saradnju sa svim subjektima. U sklopu organizacione strukture u maloprodaji HIFA posjeduje veliki broj samouslužnih autopraonica, vulkanizerskih radnji, organizovanu prodaju LPG-a za putnička voziva i prodaju pratećeg asortimana roba.

Kvalitet

Sigurnost

Ekologija

Stručnost osoblja

Organizacija

Zašto izabrati nas?

Šta nas čini prepoznatljivim?

Na temelju jasne poslovne orijentacije, brige o kvalitetu i podrške kupcima HIFA je danas prepoznatljiva kompanija koja je lider u svojoj branši. Osim toga, članice grupacije HIFA se ubrajaju među 5 najznačajnijih distributera u maloprodaji sa oko 20.000 motornih vozila dnevno čiji vozači brigu o kvalitetu naftnih derivata povjeravaju nama.

100 % domaća kompanija

Misija i vizija

MISIJA

HIFA d.o.o. Tešanj predstavlja firmu koja se bavi distribucijom nafte i naftnih derivata putem maloprodaje i ima veliki značaj u Federaciji BiH te teži ka ostvarenju zadovoljenja kupaca svojim stalnim poboljšanjima u poslovanju i unapređenjem kvalitete proizvoda i usluga kroz angažovanje mladog i dobro obučenog kadra.

HIFA d.o.o. je vodeći snabdjevač LUEL-om obrazovnih, zdravstvenih institucijama i drugih javnih ustanova u ZE – DO kantonu.

HIFA d.o.o. je među 5 vodećih distributera LUEL-a u FBiH.

VIZIJA

Dugoročno ispunjavanje zacrtanih ciljeva je moguće ako izgradimo imidž i ime i na taj način uspostavimo i stalno unapređujemo saradnju sa pojedinačnim kupcima i institucijama. Prioritet treba staviti na kvalitet proizvoda i usluga, obezbjeđenje zaštite interesa naših kupaca, radnika, drugih partnera i vlasnika. 
Obzirom da razmišljanja idu ka daljem razvoju, ne možemo, a da se ne osvrnemo na ono što se zove zaštita čovjekove okoline i zdravlja, naročito u vremenu kada čitav svijet kao uslov opstajanja i razvijanja postavlja i zaštitu okoline. Kroz edukaciju svih uposlenih nastojanja će biti usmjerena na razvijanje svijesti o tome koliko vrijedi zdravo okruženje u kojem se nalazimo i u kojem djelujemo.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta je sastavni i nedjeljivi dio poslovne politike firme, a zasniva se na neprekidnom poboljšanju kvaliteta poslovanja. Direktor i njegovi saradnici su u obavezi prema kvalitetu i njegovom stalnom poboljšanju u svim područjima preduzeća. Radeći kao tim, uz uključivanje svih zaposlenih kroz proces stalnog poboljšanja kvaliteta, osiguravaju se preduslovi za ispunjenje ciljeva kvaliteta, efektivnost i zadovoljstvo kupca.

CILJ POLITIKE KVALITETA HIFA D.O.O TEŠANJ:

Staviti kupca na prvo mjesto kroz izgradnju otvorene saradnje koja podrazumjeva prihvatanje svih sugestija i pronalazak načina da rješenje eventualnih problema bude na obostrano zadovoljstvo, kao i blagovremeno informisanje o svim promjenama.

Postignuti visok nivo kulture i obrazovanja uposlenih i pružanjem usluge kupcima obezbijediti njihovo kontinuirano zadovoljstvo. Obezbijediti proizvode tj. naftne derivate od rafinerija koji su najviših svjetskih kvaliteta i koji zadovoljavaju najstrožije kriterije, čime bi otklonili sve sumnje kod kupaca o kvalitetu. Postići racionalnost u poslovanju tj. stvoriti optimalnost troškova, ali sa obezbjeđenjem maksimalnih mogućih rezultata.

Sve dobavljače posmatrati i poštovati kao i kupce, nastojeći da saradnju postavljamo na ravnopravnoj osnovi, Stalno provjeravanje sistema kvaliteta i njegovo poboljšanje. Putem ulaganja želimo postići visoku sigrunost za uposlenike te veći nivo zaštite okoliša.
Radeći planove i programe povezane sa područjem odgovornog menadžmenata želimo da pokažemo da smo firma koja radi na principu strategijskih planova za razvoj firme,
Ne zanemarujemo i učešće u široj društvenoj zajednici: učešće u uređenju grada, pomoć raznim udrugama, pomoć pri organizovanju kulturno-sportskih događaja, stipendiranju naprednih učenika, pomoć socijalnim udrugama… i tako dokažemo da smo društveno odgovorna firma.

Navedeni ciljevi kvaliteta predstavljaju podlogu za definisanje mjerljivih ciljeva kvaliteta i poslovanja i na osnovu čega svi vlasnici procesa i zaposleni definišu svoje ciljeve.

ISO standard i kontrola kvaliteta

Kvaliteta je postala dominirajući problem upravljanja i jedan od ključnih elemenata strategije svakog preduzeća. Tehnološke, tržišne i industrijske promjene u svijetu izravno se odražavaju na kvalitetu.

Preduzeće  HIFA d.o.o. Tešanj raspolaže sa dobro djelujućim i efikasnim sistemom upravljanja kvalitetom tako da su ispunjeni zahtjevi standarda ISO9001:2008, te da ih zaposleni slijede u svom svakodnevnom radu.

Za sigurnost i kvalitet proizvoda koje prodajemo, koristimo usluge profesionalne, stručne i nezavisne inspekcijske organizacije “Inspekt RGH” d.d. Sarajevo.

”Inspekt RGH’‘ d.d. Sarajevo ima međunarodnu reputaciju i imidž u oblasti kontrole kvaliteta i kvantiteta roba.  Dugogodišnje iskustvo, sposobnost da obavljaju nezavisnu, nepristrasnu i profesionalnu inspekciju na bilo kojoj lokaciji u zemlji i inostranstvu.

 

 ZDRAVLJE I SIGURNOST

U društvu smo svjesni naše odgovornosti prema zaposlenima i okolini u kojoj radimo. Zato rad firme usmjeravamo tako da s uvođenjem sigurnosnih mjera neprestano poboljšavamo radne uvjete, smanjujemo rizike nastanka povreda i zdravstvenih tegoba, te neprestanosmanjujemo negativne uticaje na okolinu.

Rad u skladu sa zakonom je naša obaveza.

Cilj naše firme je kontinuirano unapređenje zaštite zdravlja radnika i sigurnosti na radu. Stalnim vođenjem brige o zdravlju naših radnika i stalnim poboljšavanjem radnih uvjeta, nastojimo stvoriti radno okruženje u kojem će se svi osjećati sigurno i zadovoljno.

Sve aktivnosti koje provodimo oko sigurnih uvjeta rada i očuvanja zdravlja radnika u posljednjih deset godina rezultirale su kontinuiranim smanjenjem ozlijeda na radu te uspješnim sprječavanjem nastanka profesionalnih bolesti.

 
 

Posao i karijera

Kvalitetni, obrazovani i motivirani ljudi predstavljaju jedan od najsnažnijih izvora konkurentske snage na tržištu rada. HIFA vrši selektivni izbor kadrova, koji se postavljaju na određena mjesta unutar firme.

Planovi u ostvarivanju konkurentnosti je ključ opstanka na svim tržištima kako u zemlji tako i u samom okruženju.

Visokoobrazovani stručnjaci svjesni su svojih kompetencija, a rad u firmi omogućuje im stalno napredovanje u znanjima i karijeri u okruženju koje potstičekvalitetan timski rad i ugodnu radnu atmosferu.

 

U HIFI se ljudi cijene i po svojim postignućima i po svojem potencijalu, a profesionalni razvoj je od primarnog značaja.

Naši uposlenici kontinuirano ulažu u svoje znanje, a HIFA nudi okruženje koje stimulira učenje i razvoj kako na radnom mjestu, tako i van njega, putem aktivnog učenja, stručnih radnih skupina, seminara, kongresa, post diplomskih studija i specijalizacija.