OPĆI UVJETI

Korisnici Online usluge mogu biti pravne osobe odnosno od njih ovlaštene fizičke osobe koje su sa HIFA d.o.o. u poslovnom odnosu, a preduslov je da imaju ugovor sa jednom od članica HIFA GROUP-om, te imaju izrađene kartice HIFA-CARD.

Hifa d.o.o. ne preuzima odgovornost za nefunkcionalnost Online usluge zbog tehničkih problema (prekid internet konekcije na strani korisnika ili servera, te drugih tehničkih problema), niti za greške/posljedice koje mogu nastati prosljeđivanjem pogrešnih podataka prilikom slanja zahtjeva za registraciju.

Na temelju pismenog zahtjeva zastupnika pravne osobe koja je sa jednom od članica HIFA-GROUPa u poslovnom odnosu, omogućuje se pojedinim korisnicima pristup Online usluzi na taj način da se korisniku na elektronsku adresu navedenu u zahtjevu, prosljeđuju pristupni podaci.

Hifa d.o.o. ne odgovara za eventualnu neovlaštenu upotrebu podataka objavljenih na stranicama Online usluge u slučaju da zakoniti zastupnik poslovnog partnera ne javi odgovarajuće eventualne promjene korisnika odnosno druge relevantne promjene koje se odnose na korisnika odnosno na pravnu osobu. Zastupnik poslovnog partnera je dužan svaku promjenu koja se odnosi na korisnika, pravnu osobu ili druge relevantne podatke odmah javiti članici HIFA-GROUP-a s kojom je  sklopljen ugovor.

Sadržaji dostupni na stranicama Online usluge vlasništvo su Hifa d.o.o. i mogu se upotrebljavati samo u svrhe pregleda izdatih kartica i pregleda potrošnje, a smatraju se poslovnom tajnom. Kažnjiv je svaki pokušaj neovlaštenog preinačavanja, oštećivanja ili prouzrokovanja trajne ili privremene neupotrebljivosti podataka, te svaki pokušaj neovlaštenog dostupa izvan predviđenog.

Zastupnik poslovnog partnera odnosno registrovani korisnici su dužni da link do Online usluge, te pristupne podatke (korisničko ime i šifru), čuvaju na sigurnom mjestu i zabranjuje im se da ove podatke daju na uvid trećim licima. Zabranjen je i kažnjiv svaki pokušaj neovlaštene ili na bilo koji način štetne upotrebe Online usluge.

Korisnik Online usluge saglasan je s objavljenim Općim uslovima te se obavezuje upotrebljavati istu u skladu s njenom svrhom. O eventualnim promjenama Općih uslova obavještavat ćemo vas na našim internetskim stranicama.